onsdag 15. november 2017

Vil Gud fortsatt velge Frelsesarmeen?

ENGLISH
Spørsmålet er en oppfølging av den lille serien jeg publiserte på bloggen for et par uker siden. Det kan ligge et svar i dette bibelverset:
For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse.
Rom 11:29
Paulus skrev dette om jødene. Det er skrevet i en sammenheng hvor han også bruker bildet med to typer oljegreiner – jøder og hedninger som føyes sammen i tro. Han forklarer at noen av de opprinnelige greinene ble brukket av på grunn av vantro og at det er din tro som gjør at du blir stående (1).

Dermed koker alt ned til det å tro og være trofast fordi det handler om ikke kirkelige institusjoner eller organisasjoner, det handler om mennesker.

Når det gjelder spørsmålet om Gud fortsatt vil velge Frelsesarmeen, kommer det altså an på meg og deg. Hvis vi har tro og er trofaste mot oppdraget og fokuset som gjorde at han valgte pionerene (2), vet vi at Gud ikke angrer på sin utvelgelse, men vil fortsette å velsigne og styrke dem som helhjertet holder seg til ham. Det handler om momentum, om å bevare framdriften!

Dagens ‘manna’:

Gud angrer ikke sin utvelgelse
------------------------------
(1) Rom 11:20
(2) Grunnene er:
# 1 Gud valgte FA på grunn av folk med en lidenskapelig kallsbevissthet!
# 2 Gud valgte FA fordi vi fokuserer på det faktum at alle mennesker er kalt!
# 3 Gud valgte Frelsesarmeen fordi alle som tar imot Guds kall til frelse, har samme rett til å gjøre tjeneste i Guds rike
#4 Gud valgte FA fordi vi fokuserer på innholdet i dåpen og agape måltidet, ikke ritualet.
#5 Gud valgte FA fordi vi har et holistisk menneskesyn og bryr oss om hele mennesket for denne verden og den neste.

Will God continue to choose The Salvation Army?

NORSK
The question is a follow up on the series I posted a couple of weeks back. It is may be appropriate to answer with a verse from the Bible:
God does not take back his gifts. He does not change his mind about those he has chosen.
Rom 11:29 
Paul wrote this about the Jews. It is written in a context where he also uses the image of two kinds of olive branches – the joining of the Jews and the Gentiles in faith. He explains that some of the original branches were ‘broken off because they didn’t believe. You stand only because you do believe’ (1).

So it all comes down to faith and being faithful, because it is not about institutions or organisations, it is about people. 


With regard to the question about choosing The Salvation Army, it comes down to me and you. If we have faith and remain faithful to the mission and focus that made him choose the pioneers (2), God will not change his mind, but continue to bless and strengthen those whose hearts are fully with him. It is about keeping the momentum!

‘Manna’ for today:

God does not change his mind!
------------------------------
(1) Rom 11:20
(2) The reasons are:
# 1 God chose TSA because of people with a calling and a passion!
# 2 God chose TSA because we focus on the fact that everyone is called!
# 3 God chose TSA because everyone who receives the call has the same right to ministry
# 4 God chose TSA because we focus on the content of the baptism and the agape meal, not the ritual.
# 5 God chose TSA because we have a holistic view on humanity and care for the whole person for this world and the next.

mandag 6. november 2017

Hvorfor valgte Gud Frelsesarmeen? # 5

ENGLISH
I dag vil jeg dele den siste av fem grunner som kan brukes som svar spørsmålet i overskriften:
5) Gud valgte FA fordi vi har et holistisk menneskesyn og bryr oss om hele mennesket for denne verden og den neste. (1)
Svært ofte kommer folk til meg og sier: "Frelsesarmeen gjør så mye godt!"
 - og ofte forteller de også hvorfor de har kommet til denne konklusjonen. Selv om jeg er inhabil, og selv om jeg ønsker at vi kunne ha gjort enda mer, håper jeg at de har rett. Jeg har vært med i denne bevegelsen siden jeg ble født, og oppdratt til å tenke at dette er en naturlig del av det vi gjør.

Senere i livet har jeg innsett at det er en viktig del av vårt DNA og vårt menneskesyn. Det var en viktig del av oppdraget helt fra begynnelsen, men det ble veldig klart da William Booth mange år senere skrev en artikkel og definerte vår misjon som en «Frelse for begge verdener» (2). En av de første William Booth sitatene jeg lærte som en juniorsoldat var: "Du kan ikke forkynne evangeliet til en person med tom mage!".

Dette er også viktig del av forståelsen av hellighet, og påminnelsen fra Paulus er også inkludert i vår læresetning om hellighet:

Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer.
1Tess 5:23
Som resten av menneskeheten er jeg skapt med ånd, sjel og kropp. Derfor må omsorg for andre inkludere alle aspekter av mennesket. Da Gud så dette skjedde de FA startet, valgte han å velsigne og styrke dem som helhjertet holder seg til ham.

Dagens 'Manna':

Frelsen er for begge verdener
------------------------------
(1) Tidligere innlegg i denne serien:
# 1 Gud valgte FA på grunn av folk med en lidenskapelig kallsbevissthet!
# 2 Gud valgte FA fordi vi fokuserer på det faktum at alle mennesker er kalt!
# 3 Gud valgte Frelsesarmeen fordi alle som tar imot Guds kall til frelse, har samme rett til å gjøre tjeneste i Guds rike
#4 Gud valgte FA fordi vi fokuserer på innholdet i dåpen og agape måltidet, ikke ritualet.
(2) Se «Frelse for begge verdener»