lørdag 17. mars 2018

Hvordan kan jeg ‘være ivrig etter’ å få nådegavene?

Jeg har møtt mange kristne som sier: 

«Jeg er klar til å motta det Gud vil gi meg!».

Dette er en god holdning, men dessverre er det også en passiv holdning.

Særlig fordi Bibelen er ganske klar på hva som er Guds vilje og hva han allerede har gitt. Når jeg tenker på hvordan jeg tok imot frelsen, var utgangspunktet at jeg visste at Gud allerede hadde gjort sin del. Jeg nølte lenge, men da jeg endelig var klar, var det en aktivt respons: Jeg overga meg til det han hadde gjort og mottok frelsen som en gave. Gaven måtte ‘pakkes opp’. Det kan på mange måter sammenliknes gavene under juletreet. Siden jeg var har jeg visst at det vil være en gave til meg i haugen med pakker. Men selv om den har merkelapp med mitt navn på, er gaven bortkastet hvis jeg ikke henter den, pakker den opp og begynner å bruke den.

Å være ivrige etter å få nådegavene, som Paulus oppfordrer oss til å gjøre (1), involverer aktivt engasjement fra min side. Jeg må ‘pakke opp’ gaven han allerede har gitt. Gud gjorde frelsen tilgjengelig gjennom det Jesus gjorde på korset, og han gjorde Den Hellige Ånd og hans gaver tilgjengelige da han på pinsedagen oppfylte løftet:
I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Apg 2:17
Siden jeg vet at jeg er et menneske er jeg inkludert i ‘alle mennesker’, da vet jeg også Guds Ånd er øst ut over meg.

Jeg tror at det var så viktig for Peter å sørge for at alle skulle føle seg inkluder, at han fortsatte å sitere mer av profetien fra Joel. Den bekrefter at det ikke har noe med kjønn, alder eller sosial status å gjøre (2). Du er inkludert. Dersom du definerer deg selv som menneske, bærer Åndens gave en ‘merkelapp’ med ditt navn.

Dersom du vil begynne å pakke opp Åndens gave, er første skritt å tro og akseptere at gaven allerede er gitt til deg. For noen troende kan det å akseptere denne sannheten gi en umiddelbar åndelig bekreftelse, for andre er det begynnelsen på en reise med Ånden som gir bekreftelser mens vi beveger oss i Ham og Han i oss. Selv om opplevelsen kan være verdifull, er hovedformålet med utøsingen av Ånden den frukten som kommer av at menneskers liv forvandledes. Jeg vil skrive mer om det å pakke opp Åndens gaver neste uke.

Dagens 'manna':
Hver dag velger jeg å vandre i og sammen med Ånden
----------------------------------------------
(1) Men vær ivrige etter å få de største nådegavene! 1 Kor 12:31
(2) Apg 2:17-18

How do I eagerly desire the spiritual gifts?

I have met many Christians who say: 

“I am ready for whatever God will give me”.

This is a good attitude, however, it is also a passive attitude. Particularly because the Bible is pretty clear on what the will of God is, and what God has already given. 

When I think about how I received salvation, it was possible because I knew that God had already done his part. I delayed my response, but when I finally was ready, it was an active response: I surrendered to what he had done and accepted his gift of salvation. The gift had to be unwrapped. It can in many ways been likened to the gifts under the Christmas tree. I know that there will be a gift for me there. However, even if it has my label on, it is wasted if I do not pick it up, unwrap it and start to use it.

To eagerly desire the spiritual gifts as Paul encourages us to do (1), requires active involvement from my part. I need to ‘unwrap’ what God has already given. God made salvation available through what Jesus did on the cross and he made the Holy Spirit and his gifts available when he on the day of Pentecost fulfilled the promise:
In the last days, I will pour out my Spirit on all people.
Acts 2:17
Since I am included in “all people”, I know that I am also included in the outpouring of the Spirit.

I believe that it was so important for Peter to make sure that everyone should feel included, that he continued to quote more from the prophecy from Joel. It confirms that this has nothing to do with gender, age or social status (2). You are included. The gift has your label if you include yourself in humanity.

The first step of the unwrapping of the gift of the Spirit is to believe and accept that the gift is already given to you. For some believers an acceptance of this truth can give an immediate spiritual confirmation, for others it is the beginning of journey with the Spirit which brings confirmation as we move in Him and He in us. Even though the experience can be precious, the main purpose of the outpouring is the fruit it brings in transformed lives. I will write more about the unwrapping of the gifts next week.

‘Manna’ for today:
Every day I choose to walk in and with the Spirit
----------------------------------------------
(1) 1 Cor 12:31
(2) Acts 2:17-18

Как мне стремиться к духовным дарам?

Многие христиане, встречавшиеся мне, говорили: 

“Я готов принять всё, что Бог пошлёт”.

Это хорошее отношение, но одновременно пассивное. Особенно в свете очевидности воли Бога и того, что Он уже дал. Я помню, что когда я получил спасение, я понимал, что Господь уже сделал Свою часть. Я медлил с ответом, но когда я, наконец, был готов, мой ответ был активным: я полностью отдался тому, что Он сделал, и принял Его дар спасения. Дар необходимо было развернуть, во многом подобно тому, как рождественские подарки, ожидающие нас под ёлкой. Я знаю, что для меня там будет подарок. Однако, даже если на нём указано моё имя, пользы от этого подарка не будет, пока я его не возьму в руки, не разверну и не начну им пользоваться.

Стремление к духовным дарам, к которому призывает нас Павел (1), требует активного участия с моей стороны. Я должен ‘развернуть’ то, что Он уже дал. Бог сделал спасение доступным посредством того, что Иисус сделал на кресте, и Он сделал Святого Духа и Его дары доступными, когда Он, в день Пятидесятницы, исполнил Своё обещание:
И в эти дни последние, - говорит Бог, - Я изолью Дух Мой на всех людей.
Деяния 2:17
Поскольку я один из “всех людей”, я знаю, что излияние Духа распространяется и на меня.

Думаю, для Петра было так важно, чтобы каждый чувствовал себя причастным, что он всё больше цитировал пророчества Иоиля. Это подтверждает то, что пол, возраст и положение в обществе никак с этим не связаны (2). Вы причастны. На подарке написано ваше имя, если вы считаете себя частью человечества.

Первым шагом к тому, чтобы развернуть подарок от Духа, является вера и принятие того, что дар уже дан вам. Для одних верующих принятие этой истины может стать немедленным духовным подтверждением, для других это начало пути с Духом, дающего подтверждение, по мере того, как мы двигаемся в Нём и Он в нас. Хотя этот опыт может быть бесценным, основной целью излияния является плод, который оно приносит в преображённые жизни. Я ещё напишу о разворачивании подарков на следующей неделе.

‘Манна’ на сегодня:
Каждый день я выбираю для себя хождение в Духе и с Духом
----------------------------------------------
(1) 1 Коринфянам 12:31
(2) Деяния 2:17-18